Terms and conditions

Terms and conditions

The content on this page is only available in Swedish.

Definitioner

 • Webbplatsen Postnox.se benämns nedan som ”Tjänsten”

 • Användare av webbplatsen Postnox.se benämns nedan som ”Kunden”

 • ”Leanbyte AB” benämns nedan som ”Leverantören”

 • De anslutna tjänsteleverantörerna ”Postnord” och ”Fortnox” benämns nedan som ”Källsystemen”

Villkor för användning av Postnox.se

 1. Leverantören utvecklar och uppdaterar tjänsten löpande. Uppdateringar/förbättringar och anpassning av funktion sker löpande och sker utan att information ges i förväg.

 2. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, och annan information som tjänsten tillhandahåller för tillgång till tjänsten, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela leverantören om någon obehörig fått kunskap om sådan information.

 3. Avbrott och fel

  1. Leverantören ska verka för att tjänsten är tillgänglig för kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Leverantören har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av kundens tillgång till tjänsten för underhåll, för att skydda tjänsten från obehöriga angrepp eller liknande eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören ska dock, så långt möjligt, informera kunden om och när sådana avbrott kan komma att äga rum.

  2. Fel föreligger när tjänsten inte är i överensstämmelse med tjänstebeskrivningen.

  3. Leverantören uppdaterar och vidtar felrättning löpande avseende tjänsten. Kunden har inte rätt till avdrag på avgiften eller annan ersättning eller skadestånd vid bristande tillgång till tjänsten eller vid fel eller annat avbrott i tjänsten.

 4. Begränsning av Tjänsten, förändringar

  1. Om tillhandahållandet av tjänsten medför skada eller risk för skada för leverantören eller annan har leverantören rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till tjänsten. Leverantören får i samband därmed inte vidta åtgärder som är längre gående än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsning av åtkomsten till tjänsten.

  2. Leverantören har rätt att begränsa eller stänga av åtkomsten till Tjänsten för Kunden om Kunden bryter mot villkoren i dessa Allmänna villkor.

  3. Leverantören har rätt att genomföra ändringar av tjänsten. Leverantören ersätter inga eventuella kostnader som ändringen kan medföra för kunden.

 5. Personuppgiftsbehandling: Leverantören kommer att behandla personuppgifter avseende kundens användarkonto som leverantören får del av, till exempel namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med tjänstens behandling är att möjliggöra leverans av tjänsten samt informationslämning och annan kommunikation om tjänsten till kunden. Personuppgifterna kommer att behandlas av leverantören med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose tjänsten.

 6. Statistik och anonymiserad data

  1. Leverantören har rätt att anonymisera samtlig data i tjänsten. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter.

  2. All äganderätt till anonymiserat data tillfaller leverantören som har rätt att bruka och lagra data utan begränsning i tiden.

  3. Leverantören äger även rätt att använda samtliga övriga data inom tjänsten för statistiska ändamål.

 7. Ansvarsbegränsning

  1. Parts ansvar ska vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om tjugo (20) procent av avgiften för tjänsten per kalenderår, dock högst ett prisbasbelopp enligt social-försäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst. Part ansvarar inte för motpartens indirekta förluster, såsom utebliven vinst. För det fall skada har uppkommit som en följd av grov vårdslöshet eller uppsåt ska ingen ansvarsbegränsning äga tillämpning. Vidare ska inte någon ansvarsbegränsning äga tillämpning för brott mot licensbestämmelserna i punkt 5, för parts skyldighet att ersätta motparten vid intrång i tredje parts rättigheter enligt punkt 6 eller för brott mot sekretessförpliktelsen i punkt 16.2.  

  2. Leverantören ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av leverantörens försumlighet att utföra säkerhetskopiering eller lagring enligt Tjänstebeskrivningen. Vid sådant ansvar ska Leverantören efter bästa förmåga och i den mån det är möjligt återställa förlorad data. Det sagda utgör leverantörens fulla ansvar för förlust av data.

  3. Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, skriftligen framställa krav på skadestånd till leverantören senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

 8. Om leverantören fattar beslut om att upphöra att erbjuda och tillhandahålla tjänsten till marknaden har leverantören rätt att avsluta tjänsten med iakttagande av minst tre månaders varsel.

 9. Force Majeure

  1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför partens kontroll och som Part inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valuta-restriktioner, epidemi, blockad, brand, översvämning, försening av leverantörer eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

  2. Det åligger Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt 18 att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

  3. Oavsett vad sägs om befrielse från påföljd i denna punkt 18 har Part rätt att utan påföljd säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre Parten om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt Avtalet försenas med mer än tre månader.

 10. Leverantören har rätt att ändra och göra tillägg till Allmänna Villkor.

 11. Tvister och tillämplig lag

  1. Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

  2. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

Användarvillkor

Tjänsten Postnox.se tillhandahålls av Leanbyte AB, org.nr 559070-3111.

 1. Dessa villkor avser användande av tjänsten, genom att registrera och använda ditt konto hos tjänsten godkänner du nedanstående Användarvillkor.

 2. Användning av Användarkonto

  1. Användarkonto används för att utifrån orderinformation skapa leveranser hos en transportör.

  2. Du får inte registrera användarkonto med felaktig identitet. Du är skyldig att hålla din profil uppdaterad med aktuella personuppgifter och verifierade kontaktuppgifter. Detta för att exempelvis kunna återställa ditt lösenord i händelse av glömt lösenord.

 3. Nyttjanderätt, Immateriella rättigheter

  1. Samtliga immateriella och andra rättigheter i eller avseende Användarkonto tillhör leverantören.

  2. Du erhåller genom accepterande av dessa villkor och användande av konto rätt att använda ditt användarkonto endast i syfte att använda tjänsten enligt tjänstebeskrivningen. All annan användning är förbjuden och du får t.ex. inte dekompilera eller på annat sätt försöka utröna Användarkontos funktion, ”hacka” Användarkonto, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod eller på annat sätt förstöra eller försämra Användarkontos funktion eller använda Användarkonto på ett sådant sätt som kan utgöra ett brott mot lag eller för annat syfte den inte är avsedd att användas.

  3. Information som sparats i eller kopierats från tjänsten får inte säljas eller distribueras i kommersiellt syfte. Inte heller får informationen redigeras eller kopieras till något dokument eller någon publikation, varken i elektronisk form eller i fysisk form, utan leverantörens skriftliga medgivande.

 4. Tillgänglighet

  1. Leverantören strävar efter att tjänsten ska vara tillgänglig för användning vid alla tider. Leverantören åtar sig dock inte något ansvar vid otillgänglighet av eller felaktighet i tjänsten.

  2. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra funktioner i tjänsten eller avbryta åtkomst till eller permanent avbryta allt eller ditt användande av tjänsten.

 5. Personuppgiftsbehandling

  1. När du skapar ett konto kommer din e-postadress att registreras för att leverantören ska kunna kontakta dig vid supportärenden och för att verifiera ditt konto. Genom användande av konto samtycker du till att leverantören i syfte att framställa statistik får anonymisera all data som du loggar genom användning av tjänsten. Anonymiseringen ska vara irreversibel.

  2. För ytterligare information om behandlingen av personuppgifter läs vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  1. Leverantören ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster, inkluderat men inte begränsat till, förlust av information eller data som inträffat på grund av användande eller otillgänglighet av eller felaktigheter i tjänsten.

  2. Leverantören agerar endast som förmedlare av information och har inte access till, information om, eller ansvar för, den information registrerar i källsystemen.

 7. Ändringar i Användarvillkoren

  1. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren för tjänsten. En sådan ändring träder i kraft vid fortsatt användning av tjänsten efter att nya villkor delgivits dig genom att de publicerats på Postnox.se.

 8. Giltighetstid

  1. Din rätt att nyttja tjänsten enligt dessa Användarvillkor gäller till dess du avslutar ditt konto varvid din rätt att nyttja tjäsnten upphör att gälla.

  2. Leverantören har dessutom rätt att när som helst utan särskilt skäl säga upp din rätt att nyttja tjänsten.